Ekolandia - på naturens villkor 

ekolandia.se © 2011

 

senaste projekt:

 

• Projekt 2012

"Biking for the Wise of

Forest"

 

"Cykeltur för skogens Vise"

 

planerade projekt:

Projekt

"Jämtlandstraversen på stenåldersvis"

Projekt

"Jämtlandstraversen"

 

genomförda projekt:

• Projekt Juli 2011 » Barfotavandring Rundhögen-Sylarna

 

• Projekt April 2011

Snöskovandring i Lunndörren

Bikingtur against the cynic massacre

of the Wise of the Forest

Aktuellt aktionen 2012: Actual Action 2012:

"Cykeltur för Skogens Vise*" "Biking for the Wise*of the Forest"

Cykeltur för att stoppa den cyniska

massakern på Skogens Vise

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cykelturen har nått gränsen mellan två

tyrannstater: Sverige och Finland.

 

The bike-tour reached the border between

the two tyrants states: Sweden and Finland.

 

 

 

 

 

 

 

 

Map: Bike-tour

 

Cykelturen har nått målet i Ingermanland. Här i baslägret Kuikka sponsrade fotograf Lassi Rautiainen med en vecka kost-logi och med goda möjligheter att göra utflykter och fältobservationer på Skogens Vise och beundra andra naturinvånare.

 

The bike-tour reached the goal in Nobodyland. Här in the base camp Kuikka I become a week break by Lassi Rautiainen and good opportunity to make excursions and field observations of the Wise of the Forest and to admire other nature inhabitants.

Skogens Vise i ingermanland

The Wiese of the Forest in nobodyland

"Biking for the Wise of the Forest "

 

"Cykeltur för skogens Vise"

 

I Pessinki Visens spår

 

The friend of Nature

 

gianluca@ekolandia.se

www.ekolandia.se

*Skogens Vise: 2012, vid en skogsvandring, jag hade ett privilegium att möta Skogens Vise, en mycket kommunikativ och fredligt naturinvånare. Platsen i norr där möte ägde rum kallas Ingermanland. Skogens Vise är den lämplig uttryck för en varelse som har blivit och är ständigt åsidosatt och förföljt i bakhåll av den destruktiva, cyniska och psykotiska tvåfotingen homo-stupid. Tyvärr, i alla tider har Skogens Vise alltid behandlats orättvist, har svartmålats, har syndabockats och har därtill fått ett mycket nedvärderande och vilseledande namn: 'Varg'. Skogens Vise visar sig istället vara en mycket social, familjeskyddande, trogen, hållbar och på korta samt långa avstånd mycket kommunikativ naturinvånare. Det är meningsfullt att uppmuntra till nytänkande ur naturens synvinkel och att bryta ned tvåfotingarnas för givet tagna arrogans, myter, herravälde och pseudovetenskaon

Ekolandias Budskap:

  • Alltså inget mer användande av det pseudovetenskapliga, mytomspunna och nedvärderande uttrycket "varg".
  • Naturen och hennes invånare tillhör inte den destruktiva och psykotiska tvåfotingar.
  • Respektera och inte dominera naturen!

*The Wise of the Forest: 2012, in an excursion into the forest I had the privilege to meet the Wise of the Forest, a very communicative and peaceful inhabitant of the nature. The place in the north called Nobodyland. Wise ist the appropriate term for a being, which has been and is constantly infringed and persecuted in ambush by the destructive, cynical and psychotic bipod homo- stupid. Unfortunately, in every age the Wise of the Forest has always been treated unfairly, has been defamed, scapegoated and in addition has gotten a very demeaning, disloyal and misleading name 'Wolf'. The Wise of the Forest instead proves to be a very social, familyprotecting, faithful, sustainable and in short and long distance very communicative inhabitant of Nature. It is senceable to encourage new thinking from the nature's point of view and to break down the arrogance, myths, hegemony and pseudoscience of bipods.

Ekolandia message:

  • So no more pseudo-scientific, mythical and demeaning term "wolf".
  • Nature and her inhabitants do not belong to the destructive and psychotic bipeds.
  • Respect the Nature and not dominate her.